OFERTA DLA BIZNESU

Windykacja należności

Podejmowane przez nas w procesie dochodzenia roszczeń pieniężnych czynności na rzecz i w imieniu Klienta mają doprowadzić do odzyskania należności w możliwie krótkim czasie. Analiza każdej sprawy przeprowadzana jest indywidualnie w celu doboru odpowiedniej strategii procesu windykacji.

Sam proces windykacji wierzytelności przebiega etapami według następującego schematu:

Postępowanie polubowne obejmujące

rozmowy i negocjacje z Dłużnikiem.

Postępowanie sądowe zmierzające do

uzyskania orzeczenia sądowego,

umożliwiającego skorzystanie

z przymusu państwowego.

Postępowanie egzekucyjne

zmierzające do bezpośredniego

zaspokojenia roszczeń Wierzyciela

z majątku Dłużnika.

Na każdym etapie procesu windykacji wszystkie czynności wykonywane są przez prawników posiadających bogate doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw. Stawiamy na innowacyjność i kompleksowość działań, aby przy zachowaniu najwyższych standardów doprowadzić do odzyskania długu w sposób najkorzystniejszy dla naszego Klienta.

Zakup wierzytelności

Dokonujemy zakupu zarówno pojedynczych wierzytelności, jak i całych pakietów wierzytelności - o różnym statusie prawnym i stopniu przeterminowania. Wierzytelności, których zakupem jesteśmy zainteresowani, poza wierzytelnościami "bieżącymi", to przede wszystkim tzw. wierzytelności "trudne" lub "śmieciowe", w tym wierzytelności po bezskutecznych egzekucjach oraz wierzytelności "objęte" postępowaniem upadłościowym. Dłużnikami mogą być: osoby fizyczne (prowadzące/nieprowadzące działalności gospodarczej), osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Przelewy wierzytelności w realizowanych przez nas transakcjach mają postać

cesji ostatecznej, przy której zbywca wierzytelności uzyskuje zapłatę ceny w pełnej umówionej

wysokości już przy zawarciu umowy. Zbywca nie ponosi przy tym jakiejkolwiek odpowiedzialności

związanej z niewypłacalnością dłużnika lub dłużników.

Przy dokonywanym przez nas zakupie wierzytelności realizujemy wszystkie czynności formalnoprawne w sposób dogodny dla stron transakcji, przy zachowaniu wszelkich wymogów prawnych gwarantujących bezpieczeństwo transakcji. Rola zbywcy ogranicza się jedynie do złożenia podpisów na umowie przelewu wierzytelności oraz udostępnienia dokumentacji stwierdzającej istnienie wierzytelności.

Transakcja realizowana jest według bardzo przejrzystej procedury:

1.

Zbywca przedstawia zestawienie wierzytelności.

2.

Dokonujemy oceny wierzytelności.

3.

Przedstawiamy propozycję ceny.

4.

Przygotowujemy dokumenty do przeprowadzenia transakcji.

5.

Po podpisaniu dokumentów realizujemy zapłatę.

Jesteśmy szczególnie zainteresowani wierzytelnościami tzw. "trudnymi/śmieciowymi", do których należą także wierzytelności "wyksięgowane", tj. zdjęte z bilansu. Takie wierzytelności również mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego, pomimo tego, iż nie są one ujmowane w księgach rachunkowych.

Przejrzyste i uczciwe zasady realizowanych z naszym udziałem transakcji, jak i finansowanie ich ze środków własnych, istotnie wpływa na szybkość procesu decyzyjnego po naszej stronie oraz gwarantuje dojście transakcji do skutku w przypadku uzyskania przez strony porozumienia co do jej warunków.

Polityka plików cookie

Wszelkie prawa zastrzeżone | Projekt strony WWW - TIFL